Khách đến nhà mời chén trà

ĐẢNG LÀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI

hương hoa khoe sắc

Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phạm Văn Bảy)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Bui_phan1.swf Que_huong_karaoke.swf Happy_new_year.swf Loi_cam_on_cua_Xuan_Sang.swf Showimg.gif Hoa_535587_3467761_hoa_65442251_1103757000_n.jpg Anhdongdepchomaytinh_400x100.gif P1090524.jpg Minh_Hang_chuc_mung_83.swf Covernewyear.jpg Kim_loan_chuc_tet.swf 2014.swf Chuc_xuan.swf 535587_346776165442251_1103757000_n1.jpg Anh_nghe_thuat1.jpg Uoc_mo_xanh_2.swf 1321407201_thiepnhagiao20112013.swf Chuc_mung_sn_ba_bich_van.swf Minh_Hang_chuc_mung_sinh_nhat_ba_Sang.swf Minh_Hang_chuc_mung_sinh_nhat_ba_Kim_Dung.swf

  Điểm báo

  ĐIỂM BÁO HÀNG NGÀY

  Chatboox

  Gốc > Chuyên đề máy tính casio >

  KIỂM TRA KỸ NĂNG TÍNH TOÁN CỦA HS

  I. D¹ng 1: KIÓM TRA Kü N¡NG TÝNH TO¸N THùC HµNH             Yªu cÇu: Häc sinh ph¶i n¾m kü c¸c thao t¸c vÒ c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia, lòy thõa, c¨n thøc, c¸c phÐp to¸n vÒ l­îng gi¸c, thêi gian. Cã kü n¨ng vËn dông hîp lý, chÝnh x¸c c¸c biÕn nhí cña m¸y tÝnh, h¹n chÕ ®Õn møc tèi thiÓu sai sè khi sö dông biÕn nhí.Bµi 1: (Thi khu vùc, 2001) TÝnh:             a.             b.             c.             d.             e.T×m x biÕt:              f. T×m y biÕt: Bµi 2: (Thi khu vùc, 2002) TÝnh gi¸ trÞ cña x tõ c¸c ph­¬ng tr×nh sau:a. b. Bµi 3: (Thi khu vùc, 2001, ®Ò dù bÞ)a. T×m 12% cña  biÕt:             b. TÝnh 2,5% cña c. TÝnh 7,5% cña d. T×m x, nÕu: Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh:e. f. g. h. i. k. Bµi 4: (Thi khu vùc 2003, ®Ò dù bÞ) TÝnh:a. b. Bµi 5: (Thi khu vùc 2001)a. H·y s¾p xÕp c¸c sè sau ®©y theo thø tù t¨ng dÇn: b. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau: c. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau: NhËn xÐt: @ D¹ng bµi kiÓm tra kü n¨ng tÝnh to¸n thùc hµnh lµ d¹ng to¸n c¬ b¶n nhÊt, khi tham gia vµo ®éi tuyÓn b¾t buéc c¸c thÝ sinh ph¶i tù trang bÞ cho m×nh kh¶ n¨ng gi¶i d¹ng to¸n nµy. Trong c¸c kú thi ®a sè lµ thÝ sinh lµm tèt d¹ng bµi nµy, tuy nhiªn nªn l­u ý vÊn ®Ò thiÕu sãt sau: ViÕt ®¸p sè gÇn ®óng mét c¸ch tïy tiÖn. §Ó tr¸nh vÊn ®Ò nµy yªu cÇu tr­íc khi dïng m¸y tÝnh ®Ó tÝnh cÇn xem kü cã thÓ biÕn ®æi ®­îc kh«ng, khi sö dông biÕn nhí cÇn chia c¸c côm phÐp tÝnh phï hîp ®Ó h¹n chÕ sè lÇn nhí.            VÝ dô: TÝnh T = -          Dïng m¸y tÝnh trùc tiÕp cho kÕt qu¶ lµ: 9,999999971 x 1026-          BiÕn ®æi: T= ,             Dïng m¸y tÝnh tÝnh =999 999 999            VËy             Nh­ vËy thay v× kÕt qña nhËn ®­îc lµ mét sè nguyªn th× thÕ trùc tiÕp vµo m¸y tÝnh ta nhËn ®­îc kÕt qu¶ lµ sè d¹ng a.10n (sai sè sau 10 ch÷ sè cña a).            @ Trong c¸c kú thi cÊp tØnh d¹ng bµi nµy th­êng chiÕm 40% - 60% sè ®iÓm, trong c¸c kú thi cÊp khu vùc d¹ng nµy chiÕm kho¶ng 20% - 40%.            @ Trong d¹ng bµi nµy thÝ sinh cÇn l­u ý: sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn (vÝ dô: 0,(4); 0,1(24); 9,895862…; … thÝ sinh cÇn biÕt c¸ch biÕn ®æi c¸c sè nµy sang sè thËp ph©n ®óng vµ lµm viÖc víi c¸c sè ®óng ®ã.
  Nhắn tin cho tác giả
  Phạm Văn Bảy @ 17:37 17/12/2010
  Số lượt xem: 1501
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

   Thầy chỉnh sửa lại nhé, hình như bài của thầy là như thế này

   

  I. Dạng 1: KIểM TRA Kỹ NĂNG TíNH TOáN THựC HàNH             Yêu cầu: Học sinh phải nắm kỹ các thao tác về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, căn thức, các phép toán về lượng giác, thời gian. Có kỹ năng vận dụng hợp lý, chính xác các biến nhớ của máy tính, hạn chế đến mức tối thiểu sai số khi sử dụng biến nhớ.Bài 1: (Thi khu vực, 2001) Tính:             a.             b.             c.             d.             e.Tìm x biết:              f. Tìm y biết: Bài 2: (Thi khu vực, 2002) Tính giá trị của x từ các phương trình sau:a. b. Bài 3: (Thi khu vực, 2001, đề dự bị)a. Tìm 12% của  biết:             b. Tính 2,5% của c. Tính 7,5% của d. Tìm x, nếu: Thực hiện các phép tính:e. f. g. h. i. k. Bài 4: (Thi khu vực 2003, đề dự bị) Tính:a. b. Bài 5: (Thi khu vực 2001)a. Hãy sắp xếp các số sau đây theo thứ tự tăng dần: b. Tính giá trị của biểu thức sau: c. Tính giá trị của biểu thức sau: Nhận xét: @ Dạng bài kiểm tra kỹ năng tính toán thực hành là dạng toán cơ bản nhất, khi tham gia vào đội tuyển bắt buộc các thí sinh phải tự trang bị cho mình khả năng giải dạng toán này. Trong các kỳ thi đa số là thí sinh làm tốt dạng bài này, tuy nhiên nên lưu ý vấn đề thiếu sót sau: Viết đáp số gần đúng một cách tùy tiện. Để tránh vấn đề này yêu cầu trước khi dùng máy tính để tính cần xem kỹ có thể biến đổi được không, khi sử dụng biến nhớ cần chia các cụm phép tính phù hợp để hạn chế số lần nhớ.            Ví dụ: Tính T = -          Dùng máy tính trực tiếp cho kết quả là: 9,999999971 x 1026-          Biến đổi: T= ,             Dùng máy tính tính =999 999 999            Vậy             Như vậy thay vì kết qủa nhận được là một số nguyên thì thế trực tiếp vào máy tính ta nhận được kết quả là số dạng a.10n (sai số sau 10 chữ số của a).            @ Trong các kỳ thi cấp tỉnh dạng bài này thường chiếm 40% - 60% số điểm, trong các kỳ thi cấp khu vực dạng này chiếm khoảng 20% - 40%.            @ Trong dạng bài này thí sinh cần lưu ý: số thập phân vô hạn tuần hoàn (ví dụ: 0,(4); 0,1(24); 9,895862…; … thí sinh cần biết cách biến đổi các số này sang số thập phân đúng và làm việc với các số đúng đó.

  Avatar
  Quý Thầy ,Cô khi viết Bài viết nên Viết trực tiếp ,còn nếu COPY từ Word thì nên chỉnh sửa ( xuống hàng ) cho dễ đọc .
  Avatar
  Thăm đồng niên nè ! Cười
  Avatar

  Cách làm đồng hồ đây nhé Bảy: 

  http://thanhduongltv.violet.vn/present/show/entry_id/3333710

  hoặc là đây nữa:

  http://thanhduongltv.violet.vn/present/show/entry_id/3765001

  Chúc em thành công nhé! 

  Avatar

  Tặng đồng niên nè !

   

  Avatar
  Hôm qua tìm mãi em để hỏi nhưng ko thấy.Sao Bảy lại bảo anh  thế nhỉ. ko hiểu.
   
  Gửi ý kiến

  BÉ HỌC TOÁN LỚP 1

  CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE http://phambayss.violet.vn/

  LIÊN KẾT VIOLET

  Sinh nhật thành viên